S2P-certifieringskriterierna inkluderar 1) förutsättningen för att ta provet är adekvat utbildning och 2) godkänd tentamen med ett resultat som uppfyller fastställda acceptansgränser.

1) Lämplig utbildning

S2P-certifieringskriterierna inkluderar adekvat utbildning, vilket bör motsvara S2P-referensutbildning. En möjlighet är att delta i utbildningar som anordnas av S2P-utbildningspartners, men all utbildning som anses ha liknande innehåll accepteras också.

2) Godkända tentamen

S2P-certifieringskriterierna inkluderar ett steg-för-steg-examenssystem som inkluderar alla tidigare delprov. Om du till exempel vill komma vidare till nivån Inspektera* krävs först S2P Operate-provet och sedan S2P-projektprovet.

De nya proven kan göras när förutsättningarna är uppfyllda: 1) adekvat utbildning och 2) en tillräcklig S2P-certifieringsnivå.

S2P examination system

S2P Operate

Behörighetskravet är en dags underhållsutbildning.

S2P Operate-provet inkluderar 20 sant/falskt frågor och tiden för att slutföra provet är begränsad till 20 minuter.

Acceptansgränsen är 77 % rätt.

S2P Design, S2P Manage, S2P Project

Behörighetskravet är S2P Driftnivåcertifikat och

 • den tre dagar långa layoutdesignerutbildningen för S2P Design-nivå.
 • den tre dagar långa chefsutbildningen för S2P Manage-nivå.
 • den fyra dagar långa projektledarutbildningen för S2P-projektnivå.

Obs: Grundbildning, som är behörighetskravet för S2P Operate-certifiering, är samma som den första dagen av dessa tre utbildningar.

Proven S2P Design och S2P Drift inkluderar 40 sant/falskt frågor och tiden för att slutföra provet är begränsad till 40 minuter.

S2P Project-provet inkluderar 50 sanna/falska frågor och tiden för att slutföra provet är begränsad till 50 minuter.

Acceptansgränsen är 80 % / 77 % rätt.

Inspect ★☆

Förkunskapskravet för 7-dagars inspektörsutbildning är S2P-projektcertifikatet

Obs! Projektledarutbildning, som är behörighetskravet för S2P Project-certifiering, är densamma som de första 4 dagarna av denna utbildning.

S2P Inspect-provet innehåller 50 sant/falskt frågor och tiden för att slutföra provet är begränsad till 50 minuter.

Acceptansgränsen är 77 % rätt.

Efter godkänd tentamen ska den sökande göra en årlig säkerhetsbesiktning och leverera besiktningsprotokollet till examinatorn. Protokollet ska vara formellt korrekt och får inte innehålla uppenbara fel.

Inspect ★★

Inträdeskravet för en giltig Inspect ★☆-certifiering är att man utför 10 årliga säkerhetsbesiktningar eller installationsbesiktningar.

Inspektera ★★ är en ca 60 minuter långt praktiskt test där förmågan att göra säkerhetsbesiktningar demonstreras för examinatorn:

 • Fällor: Visa hur man testar hur ett huvud, hals, finger och kläder kan fatsna.
 • Ytor: Hitta och visa fel på redskap, flisor ,utskjutande element och skarpa kanter.
 • Styrka och stabilitet: Bedöma redskapens styrka och stabilitet.
 • Fallskyddets omfattning och kvalitet: Bedöma stötdämpningsförmågan samt om ytan är tillräcklig.
 • Fallskydd: Bestämma om nivån på fallsskyddet är tillräckligt.
 • Allmän säkerhet på området: Bedömaa riskerna med placeringen av redskap och potentialen för att förbättra säkerheten.
 • Områdes miljö: Bedöma om det finns uppenbara risker i omgivningen.
 • Riskbedömning: Utför en riskbedömning för de påpekade farorna.

Det praktiska provet ska inte innehålla misstag inom följande kritiska områden:

 • Klämrisk
 • Strukturell styrka
 • Säkerhetsområde

Tentamen är poängsatt och acceptansgränsen är 80% rätt.

Examiner

Behörighetskraven till examinatorutbildningen är

 • giltig Inspect ★★-certifiering.
 • minst 100 årliga besiktningar inom de senaste 3 åren eller annan motsvarande kompetens.

Endast ett begränsat antal examinatorer krävs. Öppna examinatorplatser kommer att meddelas alla Inspect**-certifierade och alla ansökningar ska skickas till esa@s2p.fi.


Utvärdering av utbildningen samt läraren

Utvärderingsprocessen kan initieras av alla som deltagit i den aktuella utbildningen genom att skicka ett e-postmeddelande till esa@s2p.fi. S2P-certifieringsorganet granskar ansökan och, om den är formellt korrekt, kontaktar läraren i fråga och publicerar resultatet av utvärderingen.

OPR
DES
MNG
PRJ
INS
6 dagars grundutbildning för säkerhet på lek- och idrottsplatser anordnad av HAMKxxxx

Notera: S2P utvärderar inte utbildningens kvalitet, utan endast det tekniska innehållet i följande kategorier: Underhåll, ansvar, barns utveckling, standarder, planering av områden, ledning, riskbedömning, göra besiktningar.