Innan ett S2P-certifieringsprov fyller man i en ansökan. Eftersom det handlar om att samarbeta kring barn krävs det att den som ska certifieras är samarbetsvillig och har ett gott rykte. Om det senare visar sig att kraven inte var uppfyllda vid ansökningstillfället eller att personen har gjort sig skyldig till tjänstefel, kommer certifieringen att avslutas omedelbart.

Se ansökan

Tentamens struktur

Examenssystemet är progressivt. Varje nivå måste slutföras framgångsrikt för att komma till nästa nivå

Förberedelser inför tentamen

Certifieringen baseras på innehållet i Safe to Play-boken; I huvudsak anses en person som förstår innehållet som relevant för den relevanta examensnivån vara kompetent. De som inte har gått Safe to Play- utbildningen bör bekanta sig med boken och göra självstudieuppgifterna.

Memorera de offentliga frågorna! Om du misslyckas i denna del av provet blir det svårt att klara proven på Design-, Manage- eller Projektnivå.

Göra tentamen

Det finns tre typer av 2P-certifieringsprov:

  • Skriftliga, sant/falskt prov är Operate, Design, Manage, Project och den första delen av Inspect*.
  • Den andra delen av Inspect*-provet är en inspektion vars rapport kommer att kontrolleras.
  • Inspect**-provet är ett praktiskt prov på fältet.

De skriftliga S2P-certifieringsproven görs i S2P-personregistret på user.s2p.fi. Den sökande måste ha antingen en bärbar dator eller en surfplatta. Provet görs vid en registrerad tentamen, som anordnas i samband med till exempel Safe to Play-utbildningar. Handledning sker antingen i ett klassrum eller via videoanslutning.

Vid alla prov kan den sökande använda vilken informationskälla som helst, såsom en lärobok, kunskapsansökan, självstudieuppgifter och anteckningar. Nyttan av informationskällorna är begränsad, eftersom tentamenstiden är begränsad.

Sökande kan beviljas extra tid för att göra sant/falskt prov. Extra tid beviljas på egen begäran i början av tentamen. Begäran kan göras till handledaren via privat chatt, WhatsApp eller e-post. Handledaren lägger till extra tid för varje sökande efter att tentamenstimern har startat.

  • Att göra tentamen med annat än eget modersmål: +10%.
  • Måttlig (nivå 3/4) dyslexi: +10 %.
  • Svår (nivå 4/4) dyslexi: +20%.
  • Ålder över 60 år: +20%.

Vad händer om jag inte klarar provet?

Att vara nervös, eller helt enkelt det faktum att det hände så mycket under utbildningen att det inte hade hunnit sjunka in vid provtillfället, kan leda till att provet blir underkänt. Faktum är att enligt ackrediterarna bör tröskeln för godkänt vara sådan att högst 90 % av de som gör provet klarar den. Certifieringsnämnden anger gränserna för vad som är godkänt.

Safe to Play förbinder sig till att alla som tar certifieringsprovet och  som misslyckas kommer att guidas genom självstudier för att säkerställa att de har möjlighet att klara provet senare.