Viisi puolueettomuuden haastetta

Puolueettomuus on keskeinen periaate monilla aloilla, mutta erityisesti sertifioinnissa. Sen varmistaminen, että päätökset tehdään objektiivisesti ja ilman ulkopuolisia vaikutuksia, on elintärkeää, jotta yleinen luottamus sertifiointiin säilyisi.

Tässä artikkelissa käsitellään viittä merkittävää uhkaa puolueettomuudelle.

1) Itsekkyys

Itsekkyyden uhka on sitä, että organisaatio toimii vain omien etujensa mukaisesti maksimoidakseen oman hyötynsä. Esimerkiksi sertifioija voisi suosia tiettyjä henkilöitä, koska se hyödyttää heitä taloudellisesti tai parantaa heidän asemaansa. Tällainen johtaa vääristyneisiin arviointeihin ja sertifiointipäätöksiin, jotka eivät perustu objektiivisiin kriteereihin.

2) Mielipide

Mielipiteen uhka tarkoittaa sitä, että henkilökohtaiset ennakkoluulot ja mieltymykset syrjäyttävät objektiiviset todisteet sertifiointipäätöksen tekemisessä. Tällöin sertifiointi perustuu mielipiteeseen eikä faktoihin. Lopputuloksena sertifiointitulokset ovat vääristyneitä ja epäoikeudenmukaisia.

3) Kaveruus

Kaveruuden uhka syntyy, kun sertifioijalla on läheiset suhteet sertifioitavaan. Tämä väistämättä vaikuttaa kykyyn tehdä objektiivinen arviointi. Siksi arvioinnin tulee olla mahdollisimman epäsubjektiivinen. Liiallinen luottamus ja hakijan suosiminen on uhka puolueettomuudelle.

4) Pelottelu

Pelottelun uhka syntyy, kun sertifioija ei pysty toimimaan objektiivisesti  koska pelkää hakijaa, hakijaorganisaatiota tai muuta sertifioinnin tuloksesta kiinnostunutta osapuolta. Pelko voi johtua uhkailusta, painostuksesta tai mahdollisista seurauksista, jos tietty päätös tehdään.

5) Raha

Taloudellinen uhka liittyy siihen luonnolliseen tosiasiaan, että sertifiointielimen tulot muodostuvat sertifiointimaksuista. Jos sertifioija on taloudellisesti liian riippuvainen esimerkiksi tietyn yrityksen maksuista, se voi estää sertifioijaa tekemästä puolueetonta arviointia kyseisten yritysten henkilöstöstä.

Puolueettomuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa valppautta muun muassa näiden uhkien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. S2P sertifioinnin johtoryhmä on siksi kehittänyt käytäntöjä, joilla minimoidaan puolueettomuuden uhkat ja se itse noudattaa tiukkoja eettisiä ohjeita.