Blogi

Vahingonkorvaus virheellisestä tarkastuksesta?

Kun tarkastaja kirjaa korjaustarpeen ennen kohteen teknisen käyttöiän päättymistä, pitää perusteen olla oikea. Jos perusteena on riski tai standardinvastaisuus ja peruste osoittautuu virheelliseksi, voi herätä kysymys: “Pitääkö tarkastajan korvata virheensä aiheuttama taloudellinen haitta?”

Mikäli tarkastuksesta on sovittu konsulttityönä, Suomessa asiakkaalla on oikeus vaatia tarkastajalta vahingonkorvaus, jonka suuruus on maksimissaan tarkastuksesta maksettu hinta. Mutta konsulttisopimuksen puuttuessa vahingonkorvausvaatimus voi olla suurempi.

Lisäksi tarkastajan pätevyys on keskeinen tekijä. Jos tarkastajalla ei ole todistusta pätevyydestään, aiheutettu haitta voidaan katsoa tuottamukselliseksi, jolloin mahdollinen vahingonkorvaus voi kasvaa kattamaan jopa välillisiä kuluja.

Mikä on oikea peruste korjaukselle?

Laajasti ajatellaan, että standardinvastaisuus on riittävä peruste vaatia korjausta. Ei ole koskaan ollut, eikä ole nykyäänkään. Jotkut puhuvat “perusmuotoisesta tarkastuksesta”, joka tehtäisiin vain standardin vaatimusten perusteella. Sellaista ei pitäisi olla edes olemassa! Miksi?

Ainoa hyväksyttävä syy korjaukselle ennen rakenteen teknisen käyttöiän päättymistä on havaittu riski, jonka pätevä tarkastaja on arvioinut ja jonka riskiarvio on alueesta vastaavan henkilön mukaan suurempi kuin mitä kyseisellä alueella on hyväksyttävää.

Syy valita Safe to Play

Safe to Play on kouluttanut riskinarviointiperusteisia tarkastajia vuodesta 2015 lähtien. S2P Inspect sertifikaatti on akkreditoitu todistus henkilön pätevyydestä tehdä riskinarviointeja leikki- ja lähiliikunta-alueilla. Kun tarkastajalla on S2P Inspect sertifikaatti, varmistetaan, että tarkastukset tehdään asianmukaisesti ja perustuen todelliseen riskiarviointiin.

Tarkastajan pätevyys ja tarkastuksen laatu ovat keskeisiä laatutekijöitä ulkoalueiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Tarkastajan on oltava luotettava jotta voidaan päättää korjaustoimenpiteistä ja vältettäisiin tarpeettomat vahingonkorvaukset.

Sovellusekosysteemi

Viisi puolueettomuuden haastetta

Puolueettomuus on keskeinen periaate monilla aloilla, mutta erityisesti sertifioinnissa. Sen varmistaminen, että päätökset tehdään objektiivisesti ja ilman ulkopuolisia vaikutuksia, on elintärkeää, jotta yleinen luottamus sertifiointiin säilyisi.

Tässä artikkelissa käsitellään viittä merkittävää uhkaa puolueettomuudelle.

1) Itsekkyys

Itsekkyyden uhka on sitä, että organisaatio toimii vain omien etujensa mukaisesti maksimoidakseen oman hyötynsä. Esimerkiksi sertifioija voisi suosia tiettyjä henkilöitä, koska se hyödyttää heitä taloudellisesti tai parantaa heidän asemaansa. Tällainen johtaa vääristyneisiin arviointeihin ja sertifiointipäätöksiin, jotka eivät perustu objektiivisiin kriteereihin.

2) Mielipide

Mielipiteen uhka tarkoittaa sitä, että henkilökohtaiset ennakkoluulot ja mieltymykset syrjäyttävät objektiiviset todisteet sertifiointipäätöksen tekemisessä. Tällöin sertifiointi perustuu mielipiteeseen eikä faktoihin. Lopputuloksena sertifiointitulokset ovat vääristyneitä ja epäoikeudenmukaisia.

3) Kaveruus

Kaveruuden uhka syntyy, kun sertifioijalla on läheiset suhteet sertifioitavaan. Tämä väistämättä vaikuttaa kykyyn tehdä objektiivinen arviointi. Siksi arvioinnin tulee olla mahdollisimman epäsubjektiivinen. Liiallinen luottamus ja hakijan suosiminen on uhka puolueettomuudelle.

4) Pelottelu

Pelottelun uhka syntyy, kun sertifioija ei pysty toimimaan objektiivisesti  koska pelkää hakijaa, hakijaorganisaatiota tai muuta sertifioinnin tuloksesta kiinnostunutta osapuolta. Pelko voi johtua uhkailusta, painostuksesta tai mahdollisista seurauksista, jos tietty päätös tehdään.

5) Raha

Taloudellinen uhka liittyy siihen luonnolliseen tosiasiaan, että sertifiointielimen tulot muodostuvat sertifiointimaksuista. Jos sertifioija on taloudellisesti liian riippuvainen esimerkiksi tietyn yrityksen maksuista, se voi estää sertifioijaa tekemästä puolueetonta arviointia kyseisten yritysten henkilöstöstä.

Puolueettomuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa valppautta muun muassa näiden uhkien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. S2P sertifioinnin johtoryhmä on siksi kehittänyt käytäntöjä, joilla minimoidaan puolueettomuuden uhkat ja se itse noudattaa tiukkoja eettisiä ohjeita.

“Eihän sertifiointi ole pakollinen!”

Tätä lausahdusta on kuultu aina toisinaan ja sen alkuperää voi vain arvailla. Väite itsessään on totta. Mutta rivien välissä esitetty ajatus, että sertifiointia ei kannata hankkia, ei voisi olla kauempana totuudesta!

Erilaiset sertifikaatit ja pätevyydet ovat olennainen osa henkilön ammatillista kehitystä ja yritysten kilpailukykyä. Ne eivät ainoastaan todista osaamistasoa, vaan myös avaavat ovia uusiin mahdollisuuksiin ja markkinoihin. S2P-sertifioinnin kautta ammattilaiset voivat esittää pätevyytensä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, 49 eri valtiossa mukaan lukien koko Eurooppa.

Kolme merkittävää syytä hankkia S2P sertifiointi

Lue S2P-sertifioinnin keskeisistä eduista ja niiden merkityksestä kaikille osapuolille – sertifioidulle henkilölle, heidän työnantajalleen sekä turvallisuuspalvelun tilaajalle.

1) Todiste pätevyydestä

S2P-sertifioinnin merkittävin etu on sen tarjoama todiste pätevyydestä. Kun ammattilainen voi esittää kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin, se helpottaa uusille markkinoille pääsyä ja uusien asiakassuhteiden luomista.

Erityisesti silloin, kun tilaaja ei tunne sertifioitua henkilöä entuudestaan, sertifikaatti toimii luotettavana viestinä ammattitaidosta.

Lisäksi sertifikaatti mahdollistaa positiivisen riskinarvioinnin, mikä on erityisen tärkeää turvallisuuspalveluita tarjottaessa.

2) Pätevyyden ylläpito ja edut

Ammattitaidon ylläpito on yhtä tärkeää kuin sen hankkiminen!

S2P-sertifiointijärjestelmä tukee jatkuvaa oppimista ja kehitystä tarjoamalla täydennyskoulutuksia, jotka varmistavat sertifioitujen henkilöiden pysyvän ajan tasalla alansa uusimmista standardeista ja käytännöistä. Alennus S2P sertifioiduille jopa -100 %!

Lisäksi Encyclopedia- ja Inspector-sovellukset tarjoavat arvokkaita resursseja ja työkaluja, jotka auttavat ammattilaisia päivittäisessä työssään ja haasteiden ratkaisemisessa. Näiden vuosilisenssien yhteisarvo 142 € sisältyy S2P sertifioinnin vuosimaksuun, joka on vuonna 2024 vain 118 €!

Tarvittaessa sertifioitujen henkilöiden on mahdollista saada edullisesti apua ja neuvontaa, ja he pääsevät hyödyntämään uutuuksia etuhintaan. Hinta S2P sertifioiduille vain 20 € / 15 min!

3) Kaikki osapuolet hyötyvät

S2P-sertifioinnin hyödyt eivät rajoitu vain sertifioituun henkilöön. Myös työnantajat hyötyvät, sillä sertifioitu henkilöstö lisää yrityksen uskottavuutta ja kilpailukykyä.

Turvallisuuspalveluiden tilaajat kuten kunnat ja kaupungit puolestaan voivat luottaa siihen, että heille tarjotut palvelut ovat korkealaatuisia ja että työn tekijät ovat päteviä ja ammattitaitoisia.

S2P sertifioinnin tarjoamat edut ovat moninaiset ja ulottuvat laajalle ammatillisessa kentässä. Se ei ainoastaan vahvista yksittäisen ammattilaisen asemaa ja pätevyyttä, vaan myös tukee laajasti Suomen viheralaa ja sen kehitystä kohti entistä laadukkaampia ulkoilualueita.

Tutustu sertifiointi- ja koulutuspaketteihin

Maksuton tilauspalvelu vain S2P sertifioituja työllistäville yrityksille

Onko sinun palkkasi riskin arvoinen?

Julkiset ulkoilualueet ovat turvallisuuden hallinnan suhteen erilaisia kuin esimerkiksi työpaikat. Työmaalla riskinarviointia käytetään vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Mutta ikinä sitä ei voi käyttää vaatimuksen vastaisen toiminnan hyväksymiseen. Olipa tilanne maalaisjärjellä ajatellen kuinka harmiton tahansa.

Leikki- ja lähiliikunta-alueilla tilanne on eri, sillä laki vaatii turvallisuuden eikä standardinmukaisuutta. Tässä kohtaa laki on järkevä, sillä asiantuntijat ovat jo vuosia ymmärtäneet, että leikki- ja lähiliikunta-alueilla standardinmukainen voi olla vaarallinen ja standardin vastainen voi olla turvallinen.

Riskinarviointi, jolla turvallisuus todennetaan, mahdollistaa priorisoinnin ja ylläpitoresurssien kohdistamisen sinne, missä ne hyödyttävät eniten.

Kenen kannattaa riskinarvioida?

Kuten kuka tahansa, joka tekee mitä tahansa, myös riskinarvioinnin suorittaja (huoltohenkilö, suunnittelija, hallinnoija, tarkastaja jne.) ottaa henkilökohtaisen vastuun arvioinnistaan. Jos standardinvastaisuus määritetään pieneksi riskiksi, ja vahinko sattuu, voi henkilö joutua perustelemaan ratkaisunsa. Tämä ei ole iso juttu. Mutta vastuu virheestä on henkilökohtainen, jos lakia on rikottu.

Kaikki S2P sertifioinnit ovat juridisesti hyväksyttyjä. TUKESin alainen FINAS on myöntänyt S2P sertifioinnille ISO 17024 akkreditoinnin, minkä vuoksi S2P sertifikaatti on laillinen todiste henkilön kyvystä huolehtia turvallisuudesta 49:ssä Euroopan ja sen lähialueen valtiossa.

Mikään muu koulutus- tai kokeen läpäisytodistus ei anna vastaavaa suojaa kuin S2P sertifikaatti.

Onko sinun palkkasi niin hyvä, että olet valmis ottamaan henkilökohtaisen vastuun ratkaisuista ilman juridisesti hyväksyttyä suojaa selustallesi?

Onko S2P sertifiointi hintansa arvoinen?

S2P sertifioinnin vuosimaksu (99 € tai 118 € vuonna 2023) on noin kymmenesosa Ruotsin Sereno-sertifikaatista. S2P sertifiointi kattaa myös lähiliikunta-alueet ja riskinarvioinnin, mitä länsinaapurin sertifiointi ei kata. S2P sertifiointi sisältää lisäksi FINASin palkkaaman teknisen asiantuntijan arvioiman ja hyväksymän tietolähteen, Safe to Play Encyclopedia tietosovelluksen. Ja kaiken tämän lisäksi, tarkastajat saavat käyttöönsä alan parhaan tarkastussovelluksen, Safe to Play Inspectorin.

Joten vastaus on: Kyllä! S2P sertifiointi on TODELLAKIN hintansa arvoinen. Kysy keneltä tahansa sadoista, jo Safe to Play koulutuksen käyneistä ja S2P sertifioinnin saavuttaneista.

Ulkoalueiden innovatiivinen hallinnointiohjelmisto

Safe to Play on kehittänyt uudet sovellukset ulkoalueiden töiden raportointiin ja hallintaan. Modernien toimisto- ja mobiilisovellusten peruskäyttö on helppoa ja mukautuu toiminnan laajuuteen. Järjestelmä on suunniteltu kuntien ja rakennusliikkeiden päivittäiskäyttöön ja se sisältää töiden aikataulutuksen, ohjeet, raportoinnin ja kerättyjen tietojen analyysit. Edelleen aktiivisessa kehityksessä oleva ohjelmisto kattaa leikki- ja liikunta-alueet, uimarannat ja retkeilyreitit.

Kaksi sovellusta, yksi järjestelmä

Safe to Play Management järjestelmä toimii yhdessä Safe to Play Inspector mobiilisovelluksen kanssa.

Tietokoneella toimivassa käyttöliittymässä alueille asetetaan mm. huoltosuunnitelmat ja suunnitellaan raportoitujen korjaustarpeiden jatkotoimenpiteet. Suunnittelun tueksi järjestelmä näyttää kerättyjen tietojen yhteenvedot. Muita ominaisuuksia ovat mm. aluetietojen ja ohjeiden räätälöinti.

Kaikilla mobiililaitteilla toimivan Inspector sovelluksen avulla kenttätyöntekijä mm. navigoi kohteeseen, näkee aluetiedot, valitsee tehtävän työn ja raportoi työn tehdyksi.

Safe to Play on tunnettu leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntija. Tämä osaaminen on siirretty Management järjestelmän sisäänrakennettuun tarkastusohjeistoon, joka räätälöityy automaattisesti objekteille määritettyjen ominaisuuksien perusteella. Ohjeisto parantaa tarkastuksen laatua ja opettaa tekijäänsä.

Laajan taustatyön tulosta

Safe to Play on kouluttanut vuodesta 2015 lähtien satoja leikki- ja liikunta-aleuiden huoltohenkilöitä, suunnittelijoita, hallinnoijia ja tarkastajia. Koulutuksissa kävi ilmi, että perinteiset rakennusten huoltoon ja projektien vetoon kehitetyt järjestelmät soveltuvat huonosti ulkovapaa-ajanalueisiin, joissa työn laatu ja turvallisuus on tärkeällä sijalla.

Safe to Play koulutukset ja S2P sertifiointi tekivät työntekijöistä päteviä, mutta heiltä puuttui tehokkaat työkalut. Tietojen kerääminen kentällä ja vaatimukset täyttävän raportin laatiminen oli teknisesti haastavaa ja aikaa vievää. Järjestelmän suunnittelu ja palvelumuotoilu aloitettiin sidosryhmien kanssa 2017 ja varsinainen koodaus 2020. Ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2022 ja toinen versio nyt, keväällä 2023.

Toimitusjohtaja Esa Junttila kertoo: ”Kehitystyö on ollut haastavaa mutta antoisaa. Olemme oppineet mitä kuntien arkityö pahimmillaan ja parhaimmillaan on, ja luoneet työkalun, joka on käyttäjälähtöinen. Lisäksi edullinen hintamme mahdollistaa hankinnan haastavissakin talousolosuhteissa jopa ilman erityistä budjetointia ja raskasta kilpailutusta.”

Pyydä lisätietoja ja tarjous: sales@s2p.fi tai 040 – 717 9536 / Anne

Osallistu VIKA.FI kylttien suunnitteluun

Vastaa kyselyyn.

Olemme aloittaneet VIKA.FI nimellä kulkevan ilmoitusjärjestelmän kehityksen. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta:

1) Fyysinen kyltti

Kyltti sijoitetaan kohteeseen, josta vikailmoituksia kerätään. Kyltti neuvoo kohteessa olevan ihmisen tekemään ilmoituksen havaitsemastaan viasta. Liitteenä oleva kuva havainnollistaa, millainen kyltti voisi olla. Kylttejä tullaan siis suunnittelemaan erilaisia mutta niissä kaikissa on sama sisältö:

 • VIKA.FI nettiosoite
 • Lyhyt kuvaus järjestelmästä tyyliin: ”Ilmoita vika tämän kohteen omistajalle toimimalla näin…”
 • Kohteen koodi, joka syötetään vika.fi sivulla, jotta ilmoitus kohdistuu oikein.
 • QR koodi, joka vie suoraan vikailmoituslomakkeeseen.

2) Mobiili sovellus

Sovelluksella työntekijät voivat laajemmin kirjata puutteita mutta myös kuittailla ilmoituksia korjatuiksi.

 • Sovelluksen määritys on vasta alussa, mutta ajtuksena on, että se tulee olemaan dramaattisesti yksinkertaistettu versio Safe to Play Inspectorista.

3) Tietokanta ja hallinnointi

Tietokanta on järjestelmän aivot ja sydän. Nettikäyttöliittymästä alueen omistaja voi hallinnoida ilmoituksia ja siirtää ne esim. Managementiin puuteilmoituksiksi. Täällä voi määrittää kuhunkin kohteeseen sen, mitä tietoa voi ilmoittaa. Esimerkiksi:

 • Painonappi ”Roskis on täynnä.”
 • Tekstikenttä vapaalle viestille.
 • Mahdollisuus ladata kuva liitteeksi.

Anna panoksesi suunnitteluun!

Nyt tässä varhaisessa vaiheessa pyydämme sinulta ajatusta kylttien tekniseen rakenteeseen ja ulkonäköön. Täytä alla oleva lomake niin huomioimme sen suunnittelussa! Kaikkien 26.3. mennessä palautteen antaneiden kesken arvotaan Ilkka Metsälän mestarillinen, Rovaniemelle sijoittuva esikoisdekkari “Taakka“.


Vika.fi tuotekehitykseen on saatu Eu-osarahoitteista kehittämisavustusta liittyen kylttien tuotteistamiseen sekä tietokannan ja sovelluksen koodaamiseen.

Ulkokuntolaitteiden turvallisuuteen uusi suunta

Kun ensimmäiset ulkokuntolaitteet tulivat markkinoille noin 10 vuotta sitten, niiden turvallisuus perustui joko peliareena- tai leikkivälinestandardiin. Molemmat olivat yhtä huonoja, sillä niissä ei ole vaatimuksia mekanismeille.

Saksalaiset ehtivät ensimmäisenä julkaisemaan oman kansallisen standardin DIN 79000, joka pian pakotettiin EN standardiksi numero 16630. Osa tuon standardin vaatimuksista oli/on ihan hyviä, mutta yksi on typeryydessään ylitse muiden: Se kieltää kategorisesti selkäliikkeet.

Kielto perustuu yhteen tutkimukseen, joka esittää millaista painetta selkärankaan kohdistuu nostoliikkeen aikana. Tutkimus ei ota lainkaan kantaa vammautumisen todennäköisyyteen, ihmisen kykyyn arvioida omaa kuntoaan tai selkäharjoittelun hyötyihin.

Aika muutokselle

Nyt on aloitettu standardin EN 16630 päivitys, jossa on Suomesta todella vahva osallistuminen. Työryhmän vetäjänä on Safe to Playstä Esa Junttila, sihteerinä YTL:stä Suvi Pasanen ja jäseninä on kotimaisia välinevalmistajia.

Ensimmäinen ja tärkein tavoite on sallia selkäharjoitteet.

Yksi ehdotus on ulkokuntoalueiden kategoriointi, joka määrittää alueen riskitason mukaisesti mm. että käyttäjiä

 • tiedotetaan riskeistä.
 • opastetaan oikeaan tekniikkaan.
 • suojataan riittävällä erotuksella esim. lasten leikkialueisiin.

Tällasiessa kategorioinnissa olisi mm. se etu, että välinevalmistajat voivat vapaammin tehdä sellaisia ulkokuntolaitteita, joissa voi oikeasti treenata!

Samalla suurempi vastuu kohdistuu alueiden suunnittelijoihin. Alueen suunnittelijahan suunnittelee kokonaisuuden, joka Suomen lainsäädännön mukaan on palvelu, jonka kokonaisturvallisuudesta vastaa alueen omistaja.

Samalla tavalla kuin jo nyt päiväkodin pihan suunnittelija ei sijoittaisi sinne verttiramppia tai bouldering seinää, tulevaisuudessa liikunta-alueen suunnittelijan pitää tietää alueen hyväksyttävä riskitaso ja valita ulkokuntolaitteet sen mukaan.

Safe to Play on ulkoalueiden turvallisuuden edelläkävijä. Vuodesta 2009 lähtien olemme kirjoittaneet alan perustietoteokset. Jo 2015 kehitimme tarkastajien koulutuksen, jonka on tähän mennessä käynyt noin 300 henkilöä noin 10 maasta. S2P sertifiointi on virallisesti hyväksytty Suomen lisäksi 48 muussa valtiossa ja se sisältää maailman ensimmäisenä juridisesti hyväksytyn riskinarvioinnin. Ekosysteemin täydensi viime vuonna julkaistu Inspector + Management niminen ulkoalueiden tarkastus, huolto ja hallinnointiohjelmisto.

Järkeä turvallisuuteen

Safe to Play perustettiin 2015. Siihen mennessä Suomessa oli koulutettu vuosia pelkästään sitä ajatusta, että standardin mukainen on turvallista ja standardin vastainen vaarallista. Näin jälkikäteen on helppo nähdä, miksi Safe to Playn uusi riskinarviointia korostava filosofia kohtasi hieman muutosvastarintaa. Tarkastajaluokka toisensa jälkeen kuitenkin oppi riskinarvioinnin ja nykyään vain harva kunta hyväksyy alueensa tarkastukset ilman riskinarviointia.

Hieman samaan tapaan ajatus siitä, että ulkokuntolaitteet saisivat tarjota kunnon vastuksen, ei nauti Euroopassa kovin laajaa hyväksyntää. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että tulevaisuudessa ulkokuntoalueet tulevat tarjoamaan parempia lihasten harjoittelumahdollisuuksia.


Vain muutos on pysyvää

Ulkoalueiden turvallisuus on dynaaminen, joskus suorastaan turbulenttinen ala. Kuinka niin?

1) Standardit päivittyvät keskimäärin 8 vuoden välein. S2P sertifioinnin soveltamisalaan kuuluvia standardeja päivitetään siis keskimäärin kaksi vuodessa! Seuraava päivitys on tämän kirjoittamisaikaan julkaistava suljettujen leikkivälineiden, eli EN 1176-10 revisio. Nurkan takana omia revisioitaan odottavat peliareenastandardi EN 15312 ja liikuntavälineiden yleisten turvallisuusvaatimusten standardi EN 913.

2) Uusia tulkintoja julkaistaan, kun eri puolilla Eurooppaa standardeja käyttää tahoja, joista vähintään toinen on joustamaton. Tulkinta voi olla virallinen, jolloin se edustaa koko Euroopan näkemystä. Tai tulkinta voi olla yksityinen, ehkä yhden asiantuntijan, yhden välinevalmistajan tai vaikkapa yhden sertifioijan näkemys asiasta.

3) Juridiikka astuu peliin silloin tällöin, kun joku yksityinen henkilö kokee olevansa oikeutettu vahingonkorvaukseen. Tai ehkä vakuutusyhtiö päättää käyttää regressio-oikeuttaan ja vaatii alueen omistajalta korvausta heidän vastuullaan olleessa palvelussa sattuneesta vahingosta. Tälläkin hetkellä jotkut uskovat, että hiekoituksesta vastuussa olevan pitää aina korvata liukastuminen.

4) Käytänteet muuttuvat, kun se, mikä 20 vuotta sitten oli uusinta uutta, väistyy uusien ja tehokkaampien työkalujen tieltä. Esimerkiksi, paperille kirjoitetut tai Word dokumentille kasatut tarkastusraportit ovat enää vain alati harvenevan joukon käytössä.

5) Turvallisuusfilosofiat muuttuvat myös, vaikkakin hitaasti. Ensimmäisten jo 15 vuotta sitten käyttöönottamat riskinarviointimenetelmät saavat asteittain lisää tunnustusta. Ensimerkiksi standardissa EN 913 tulee olemaan uusi liite riskinarvioinnista. Ja siitä eurooppalaisesta teknisestä raportista, jonka mukaan tarkastajan tulee osata riskinarviointia, ollaan julkaisemassa maailmanlaajuisesti käytettävä tekninen spesifikaatio ISO 24665.

Kunnan, kaupungin, huoltoliikkeen, tms. turvallisuusvastaavalla on selvästikin kova työ pysyä ajan tasalla! S2P sertifiointi auttaa myös, sillä Safe to Play Encyclopedia kuuluu vuoden 2023 alusta lähtien kaikkiin vuosimaksullisiin sertifiointeihin ja Safe to Playn tarjoamat, S2P sertifioiduille ilmaiset täydennyskoulutukset tekevät merkittävimmistä muutoksista helposti ymmärrettäviä.

Olipa työnantajasi yksityinen tai julkinen ja tehtäväsi suuri tai pieni liittyen julkisten vapaa-ajanalueiden turvallisuuteen, olet tervetullut osaksi alati kasvavaa Safe to Play asiantuntijoiden joukkoa!

Huolto- ja tarkastusohjelman ABC

Yksi organisaation perustyökalu on vuosikello, jossa on oleelliset, vuosittaiset työt. Samankaltainen vuosikello toimii myös ulkovapaa-ajanalueiden huolto- ja tarkastusohjelmana.

EN 1176-7 standardi esittää, että leikkialueille tehtäisiin kolmen eri tason tarkastuksia. EN 1176-1 puolestaan esittää tarkastustiheydet.

 • Vuositarkastus alueen yleisen riskitason ja kunnon selvittämiseksi.
 • Toimintatarkastuksia ja rutiinihuoltoja 1 – 3 kk välein alueen toiminnan ylläpitämiseksi.
 • Silmämääräisiä tarkastuksia ja rutiinihuoltoja rikkinäisten rakenteiden havaitsemiseksi tiheimmillään jopa päivittäin.

Todellisuudessa vain harva alue on ympäri vuoden niin kovalla käytöllä, että tarkastuksia tarvittaisiin enempää kuin muutama per alue. Huoltosuunnitelman teko sopivassa laajuudessa on alueen turvallisuudesta vastaavan henkilön vastuu ja oikeus. Hän päättää, kuinka paljon minkäkin tason tarkastuksia tarvitaan.

Tyypillisen vapaa-ajanalueen huoltosuunnitelma voisi olla seuraava:

 • Silmämääräinen tarkastus helmikuussa.
 • Vuositarkastus toukokuussa.
 • Toimintatarkastus ja rutiinihuolto kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa.
 • Silmämääräinen tarkastus joulukuussa.

Safe to Play Management

Safe to Play Management ohjelmisto on suunniteltu ulkovapaa-ajanalueiden ylläpidon organisointiin. Aluereksiteri paikkatietoineen ja huoltosuunnitelma ovat järjestelmän ydin yhdessä korjaustoimenpiteiden hallinnan kanssa.

Huoltosuunnitelmapohjia voi luoda vapaasti tarpeen mukaan. Kullekin toimenpiteelle on nimenomainen päivämäärä sekä toleranssiarvo, joka määrittää sen, kuinka kauan ennen toimenpidepäivämäärää tehtävä näkyy työlistalla ja myös, kuinka monta päivää toimenpidepäivämäärän jälkeen tehtävä muuttuu punaiseksi; siis hertaa, että tehtävä on myöhässä.

Nyt heinäkuussa 2022, Management järjestelmään on toteutettu uusi toiminnallisuus: OFFSET.

Offset arvolla on helppo siirtää huoltosuunnitelman tehtäviä tietyn verran eteenpäin. Nimittäin, jos sama huoltosuunnitelma on määrätty vaikka 60 alueelle, ne kaikki avautuvat työlistalle yhtä aikaa. Offset arvolla tehtävien aktivoitumista voi porrastaa. Jos asettaa 20 alueelle offset arvoksi 7 päivää ja 20 alueelle, 14 päivää, niin kuudenkymmenen tehtävän avautuminen työlistalle porrastuu kolmen viikon ajalle.

Tarkastusten ja huollon merkitys

Huollon merkitys on helppo ymmärtää. Alue pysyy käyttökelpoisena, siistinä ja kestää pidempään.

Tarkastuksen yksi tarkoitus on kerätä tietoa alueen riskeistä. Jos tarkastaja osaa tehdä riskinarvioinnin, tämä tieto auttaa hallinnoijaa päättämään, mitkä puutteet korjataan nopeasti, mitkä vähän myöhemmin ja mitä ei lainkaan.

Hyvin toteutettu ja optimoitu huolto- ja tarkastussunniotelma vähentää hallinnoijan työn stressaavuutta, pitää alueet paremmassa kunnossa ja säästää organisaation rahaa.