Valtionapua osaamisen kehittämiseen?

Safe to Play Oy on leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden alalla Suomen johtava asiantuntijaorganisaatio ja koko maailmassa alan terävimmässä kärjessä. Osaamista ylläpidetään jatkuvalla ongelmanratkaisulla, tuotekehitysprojekteihin osallistumisilla sekä standardisointiin osallistumisella EN ja ISO tasolla.

Safe to Play ei halua kilpailla omien asiakkaiden kanssa. Siksi laajassa mittakaavassa emme tee tarkastuksia tai konsultoi muita kuin S2P sertifioituja.

Päätös konsultoida tehdään tapauskohtaisesti, mutta kriteereitä ovat seuraavat:

 • Asiakas kehittää jotain aidosti uutta.
 • Kyseessä on laajahko kokonaisuus.
 • Projekti on riittävän haastava.

Suhteessa takana olevaan osaamiseen, konsultointipalvelun hinta on edullinen: 175 €/1. tunti ja 95 €/ seuraavat tunnit. Matka-aikaa veloitetaan puolella hinnalla ja korkeintaan 2 tuntia / suunta.

Innovaatiosetelillä asiantuntijapalvelua

Business Finland tarjoaa yrityksille mahdollisuuden Innovaatioseteliin, jonka suuruus on 5000 € ja josta omavastuu on 1000 €. Safe to Play Oy voi olla asiantuntijapalvelun tarjoajana innovaatioprojektissa, jossa kehitetään tuotetta, palvelua tai prosessia tai hankitaan uutta tietoa tai osaamista. Projekti ei voi kuitenkaan olla henkilöstön yleinen koulutus.

Esimerkkejä:

TUOTE: Välinevalmistaja kehittää itselleen uutta tuotetta ja tarvitsee turvallisuuden erikoisosaamista sen designiin, sertifiointiin ym. piirteeseen.

PALVELU: Huoltoyritys alkaa tarjota leikki- ja liikunta-alueiden tarkastuksia ja tarvitsee siihen henkilökohtaisen perehdytyksen, joka on laajempi kuin se mikä sisältyy 7 päiväiseen tarkastajakoulutukseen.

PROSESSI: Isännöintiyritys laajentaa toimintaansa kiinteistöjen tarkastuksiin ja tarvitsee apua hallintajärjestelmän kehittämiseen.

UUSI OSAAMINEN: Pieni joukko yrityksessä tarvitsee sellaista osaamista, mikä on laajempaa kuin mitä tarjotaan Safe to Play koulutuksissa. Tällaista voisi olla esimerkiksi tarkastusten tekeminen tai riskinarviointi.

Kysymyksiä Safe to Play -koulutuksista

Tämän syksyn aikana asiakkaat ovat kysyneet näitä:

Kuinka monesta paikasta Suomessa voi saada leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuustarkastajan pätevyyden?

 • Lyhyt vastaus: Yhdestä.
 • Suomessa vain Safe to Play tarjoaa tarkastajakoulutusta. Vuosina 2006 – 2007, eli juuri ennen ”vuoden 2008 suurta leikkipaikkastandardien uudistusta” Viherympäristöliitto koulutti pienen määrän leikkialueiden tarkastajia. Näiden pätevyys on sittemmin vanhentunut.
 • Tarkastajakoulutuksen kehittämisen haastavuudesta kertoo se, että koko maailmassa on vain muutama kouluttaja jotka tarjoavat sitä. Tänä vuonna (2018) tehdyn mittavan markkinatutkimuksen valossa näyttää itseasiassa siltä, että Safe to Playtä vastaavassa laajuudessa sitä ei tarjoa yksikään muu kouluttaja!

Ilman sertifiointia, kuinka pitkään tarkastajan pätevyys on voimassa?

 • Seuraavaan standardipäivitykseen asti mikä on yleensä noin vuoden.
 • Leikki- ja liikunta-alueiden standardeja on 17 ja näitä päivitetään tai tarkistetaan keskimäärin noin kaksi vuodessa.

Onko Safe to Playn perus (Project) koulutus kopio perinteisestä Viherympäristöliiton leikkipaikkojen peruskoulutuksesta?

 • Lyhyt vastaus: Ei.
 • Project koulutus sisältää vähemmän standarditeoriaa (vain 1,5 päivää) ja enemmän käytännön asiaa. Mm. seuraavat asiat kuuluvat vain Safe to Play -koulutukseen: Leikin ja riskin merkitys lapsen kehityksessä, Välineiden ja alueiden ikäluokitus, Leikki- ja liikunta-alueiden yhdistäminen, Huoltosuunnitelman teko, Riskien hallinta ja Turvallisuusasiakirjan laatiminen.
 • Lisäksi vain Safe to Play -koulutukseen kuuluu seuraavat: Aihealueeseen tutustutaan itseopiskelutehtävillä, koulutusaineisto on yli 300-sivuisessa oppikirjassa, Sertifiointi on puolueeton todistus tiedon omaksumisesta ja keino ylläpitää osaamistaan vuodesta toiseen.
 • Eroista huolimatta nämä kaksi koulutusta on hyväksytty riittävän samankaltaisiksi, jotta Viherympäristöliiton peruskoulutuksen käyneet voisivat täydentää osaamisensa tarkastajatasolle Safe to Playn 3-päiväisessä täydennyskoulutuksessa.

Tarkastaja vs. “Tarkastaja”

Kun Eurooppalainen tarkastajien pätevyysmääritys TR 17207 julkaistiin, se ei saanut suurtakaan huomiota; siitäkään huolimatta, että Suomessa on satoja, joita määritys koskee.

Peruskoulutus

Peruskoulutus (Safe to Play -koulutuksen päivät #1-#4 ja VYL: Leikkipaikkojen turvallisuuden peruskoulutus) keskittyy vaatimuksenmukaisuuteen. Koulutuksessa opitaan tulkitsemaan onko jokin piirre vaatimuksen mukainen vai ei.

Suomessa perinteisesti tarkastajat ovat käyneet vain peruskoulutuksen ja ajatelleet olevansa päteviä työhön. TR 17207:n julkaisun jälkeen tämä ei välttämättä enää ole asianlaita.

Tarkastajakoulutus

Tarkastajakoulutus (Safe to Play -koulutuksen päivät #5 – #7) keskittyy riskinarviointiin. Tarkastaja, havaittuaan puutteen, arvioi sen riskitason.

Suomen lakihan ei vaadi standardinmukaisuutta vaan riittävän turvallisuuden. Näin ollen voidaan jättää korjaamatta standardinvastaisuus jos siihen liittyvä riski on hyväksyttävän suuruinen. Toisaalta laki vaatii, että merkittävät riskit on huomioitava vaikka niihin ei liittyisi mitään standardinvastaisuutta.

Miksi käydä tarkastajakoulutus?

Safe to Play:n tarkastajakoulutus ja siitä saatava Inspect ★☆ sertifikaatti antavat juridisen oikeuden tehdä riskinarviointia; eli käytännössä päättää tapauskohtaisesti pitääkö jokin puute korjata vai ei.

Jo yksi “turha” korjaustoimenpide, vaikkapa turva-alustan uusiminen, voi maksaa enemmän kuin koko tarkastajakoulutuksen hinta.

Sertifiointiin kuuluva päivityskoulutus varmistaa, että henkilön pätevyys on ajan tasalla vuodesta toiseen. Näin vaivalla hankittu pätevyys ei vanhene ja mikä tarkeintä, työssä tehtävät päätökset perustuvat ajantasaiseen tietoon.

Koulutuskalenteri

Turvahiekka ja CE merkintä

Pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE merkitä?

Jukka Lepistö, ylitarkastaja TUKESista, on antanut tietoa liittyen Safe to Play -koulutuksessa esiin nousseeseen kysymykseen siitä, pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE-merkitä. Vapaasti mukailtuna vastaus kuuluu:

”Rakennustuoteasetus vaatii, että maa-, vesi- ja tierakentamisessa käytettävän soran soveltuvuus osoitetaan CE merkillä, jonka saaminen edellyttää standardin EN 13242 mukaisia testejä. Leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekka ja -sora ei kuulu tähän kategoriaan, joten CE merkintää ei vaadita. CE merkittyä hiekkaa tai soraa saa totta kai käyttää, ja tilaaja voi jopa vaatia sitä, mutta leikki- ja liikunta-alueiden turva-alustoina käytettävän hiekan tai soran laatu voidaan osoittaa muillakin tavoin.”

Helpoimmin mitattavissa oleva turvahiekan tai -soran ominaisuus on raekoko. Vuona 2017 pävitetyn standardin EN 1176-1 taulukon 4 mukaan soveltuvan soran jaokkeen tulee 0,25 … 8,00 mm ja täyttää vaatimus D60 / D10 < 3.

Riskinarvioinnillisesti ja käytön kannalta toinen tärkä turvahiekan ja -soran ominaisuusvaatimus on pakkautumattomuus. Rakeiden geometrialle on kyllä olemassa kriteerit juuri standardissa EN 13242. Mutta näiden kriteerien oikeiden raja-arvojen määrittäminen testaamalla vaatisi enemmän testaamista kuin standardin laatijat ovat valmiita panostamaan. Hyvä niin, sillä geometriavaatimus toteutuessaan epäilyksettä moninkertaistaisi turvahiekkojen ja -sorien hinnat.

Niinpä leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekoille ja -sorille on olemassa vain ohjeellinen raekokovaatimus D60 / D10 < 3 sekä tarkemmin määrittelemätön laatuvaatimus pakkaantumattomuudesta.

Päivitetty 3.9.2020

Safe to Play & Turvallisuuslautakunta

28.2.2017 Safe to Play Oy erosi Viherympäristöliiton leikki- ja liikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan jäsenyydestä.

Vaikka useimmille lukijoille lautakunta on tuntematon, se ei ole merkityksetön. Sen ehkä näkyvin toimenpide on ollut muodollisesti hyväksyä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuskoulutusten sisällöt vuonna 2015.

Miksi Safe to Play Oy erosi juuri nyt?

Safe to Play Oy ei hyödy jäsenyydestä sillä käytännössä Safe to Play Oy on määritellyt koulutusten sisällöt perustamisestaan lähtien. Jäsenyys kulutti ajallisia, fyysisiä ja henkisiä resursseja, joita tarvitaan Safe to Play -koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen.

Safe to Play Oy:n liiketoimintaan ja koulutusten sisältöön erolla ei ole minkäänlaista vaikutusta. Safe to Play Oy:llä on jännittäviä kehityshankkeita meneillään, joista tiedotetaan vielä kuluvan kevään aikana! Yhteistyö Viherympäristöliiton kanssa sertifioinneista jatkuu normaalisti.

Safe to Play Oy kiittää lautakunnan jäseniä yhteistyöstä ja toivottaa menestyksekästä jatkoa.

Koulutuksissa tavataan!

Esa Junttila – Toimitusjohtaja, Safe to play Oy

Neljännen päivityskoulutuswebinaarin palautetta

Talvikauden 2016-2017 neljäs ja samalla viimeinen Safe to Play:n järjestämä päivityskoulutuswebinaari pidettiin 9.12.2016. Kysymyksiä esitettiin ja niihin vastattiin. Koulutus eteni luontevasti ja vain vähäisin teknisin häiriöin. : )

Kaiken annetun palautteen perusteella on täysin selvää, että päivityskoulutukset ovat merkittävä lisäarvo koulutuksen käyneille ja sertifioiduille. Kertaus ja uusien tai muuttuneiden asioiden läpikäyminen koetaan tärkeäksi oman pätevyyden ylläpidossa. Tieto kulkee myös toiseen suuntaan palautteena kouluttajalle.

Useimmat olivat jo käyneet koulutuksen aiemmin, joten osallistujia oli vain 10, joista 7 jätti palauteen.  Tässä on kaikki annettu palaute sensuroimattomana kaikkien luettavaksi.

Arvosana 4/5 (4 kpl)

Tämmöisiä tarkastajille vaikka tiivistettynä kevääseen just ennekö sännätään niitylle! Esimerkiksi maaliskuun loppu tai huhtikuun alku.

(3 kpl) Vain tähtiluokitus palautteena.

Arvosana 5/5 (3 kpl)

Selkeä ja asiapitoinen koulutus!

Uusi kirja vaikuttaa hienolta. En malta odottaa, että saan oman kappaleen. : ) Hyvät vuoden vaihteet.

(1 kpl) Vain tähtiluokitus palautteena.

Yli 100 sertifioitua!

25.11.2016 pidetyssä koetilaisuudessa Helsingin Malmilla, VYL sertifioitujen määrä nousi yli sadan. Luonnollisesti VYL sertifiointi on eri asia kuin Safe to Play -koulutus, mutta yhteensopivuudesta ja läheisestä yhteistyöstä kertoo se, että vuoden 2016 aikana sertifioinnin saaneista jokainen kävi Safe to Play -koulutuksen!

Kun Safe to Play -koulutukset aloitettiin kevättalvella 2015, oli tiedossa, että kasassa on hyvät ainekset, joista voi jalostaa jotain ainutlaatuista. Ja näin on tapahtunut. Kovan työn tuloksena Safe to Play -koulutukset ovat nyt alan kiistatonta kärkeä millä tahansa mittarilla mitattuna. Koulutus on hiottu kansainväliset mitat täyttäväksi ja seuraava vaihe on kääntää aineisto muille kielille ja toistaa partnereiden avulla sama muissa maissa. Vain taivas on rajana ja tämä ajatus innoittaa kohti uusia haasteita.

Suuri kiitos kaikille koulutuksiin osallistuneille ja sertifiointinsa hankkineille!

 

Kolmannen päivityskoulutuswebinaarin palautetta

Kolmas Safe to Play:n järjestämä päivityskoulutuswebinaari tuli juuri pidetyksi. Osallistujat esittivät runsaasti kysymyksiä ja pari tuntia meni lähes kuin siivillä. Tekniikkakin toimi kuin unelma. : )

Tähän astisella kokemuksella ja palautteen perustella voi sanoa, että päivityskoulutukset ovat tervetullut lisäarvo koulutuksen käyneille ja sertifioiduille. Kertaus ja uusien tai muuttuneiden asioiden läpikäyminen onkin välttämätöntä, jotta voisi olla tässä muuttuvassa vaatimusviidakossa pätevä työhönsä vuodesta toiseen. Samalla se tarjoaa palautekanavan kouluttajalle oman toiminnan kehittämiseksi.

Koulutukseen osallistui 31 joista 22 jätti palauteen. Kuten tapana on ollut, tässä on kaikki annettu palaute sensuroimattomana kaikkien luettavaksi.

Ei arvosanaa, vain kirjallinen palaute (2 kpl)

1) Kiitos! Todella hyvä päivityspaketti.

2) Tosi hyvä koulutus (varsinkin, kun kuuluu vuosihintaan)! Kirjan päivitykset todella hyviä : ) Käytännön harjoitteita tai videoita olisi hyvä saada lisää, sillä tarkastajakoulutuksen harjoittelu oli niukkaa.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Kaikella todennäköisyydellä järjestetään käytännön harjoittelupäivä kevään korvilla Helsingissä. Laitan ryhmäpostia sertifioiduille tästä tuonnempana.

Arvosana 1/5 (0 kpl)

Arvosana 2/5 (0 kpl)

Arvosana 3/5 (0 kpl)

Arvosana 4/5 (14 kpl)

3) Eipä juur nyt tuu mieleen mittään.

4) Uusien standardien osio oltaisiin voitu käydä vähän hitaammin, jotta olisi jäänyt enemmän aikaa muistiinpanojen tekemiselle. Muuten erinomainen koulutussysteemi tämä webinaari.

5) Kyllä tämmöinen on nykypäivää, ja just sopivan pituinen että jaksoi keskittyäkin!

6) Ihan kiva juttu kokonaisuudessaan!

7) Ihan hyvä… Mutta aika pitkä.

8) Päivityksiä myös Tammi-Helmikuuksi. Nyt on kiireellinen aika ulkotöissä.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Yksi kolmesta vuosittaisesta päivityskoulutuksesta voisi olla tosiaan sydäntalvellakin. Hyvä ajatus.

9) Joku (esim. etukäteen lähetetty) kirjallinen materiaali tai kirjan sivunumero käsiteltävästä kohdasta olisi kiva niin saisi kirjoitettua halutessaan lisämuistiinpanoja oikeaan kohtaan. Myös kertaaminen kirjan kanssa auttaisi palauttamaan asioita tärkeistä kohdista ehkä vielä paremmin mieleen, vaikka kirjaa tuleekin selailtua säännöllisesti työn ohessa. Kiitoksia!

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Hyvä ajatus!

10-16) 7 palautta ilman perusteluja

Arvosana 5/5 (6 kpl)

17) Hyvää kertausta (koulutus 2 vk sitten)! Riskinarviointi kuitenkin yleisesti uutta! Helppoa olematta aina toisella puolella Suomea! Kiitos!

18) Hyvä ja selkeästi esitetty.

19) Toimenpidesuunnitelman tekeminen käytännössä vanhalle leikkialueelle voisi olla myös yksi koulutuspäivänsä tai lisäkurssi projekt-tasolle.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Tämä voisi olla yhden webinaarin aihe. Kiitos vinkistä.

20-22) 3 palautta ilman perusteluja

Toisen päivityskoulutuswebinaarin palautetta

Toinen Safe to Play:n järjestämä päivityskoulutuswebinaari tuli juuri pidetyksi. Jää on selvästikin rikottu ja koulutuksen pitäminen tuntui luontevalta ja helpolta. Osallistujat esittivät chatissa kiitettävästi kysymyksiä ja huomautuksia. Äänessä joillakin oli pientä pätkimistä mihin pitää vielä koettaa löytää syy. Ehkä kuulokkeiden käyttö parantaa kuuntelukokemusta yleensä, ainakin eräs kuulokkeita käyttänyt sanoi niin.

On selvää, että päivityskoulutukselle on tarvetta. Kertaus ja uusien tai muuttuneiden asioiden läpikäyminen on välttämätöntä jotta voisi olla pätevä työhönsä. Samalla se tarjoaa palautekanavan kouluttajalle oman toiminnan kehittämiseksi.

Koulutukseen osallistui 19 joista 13 jätti palauteen. Kuten edelliselläkin kertaa, tässä on kaikki annettu palaute sensuroimattomana kaikkien luettavaksi.

Arvosana 1/5 (0 kpl)

Arvosana 2/5 (0 kpl)

Arvosana 3/5 (0 kpl)

Arvosana 4/5 (9 kpl)

1) Hyvä kerrata asiat, tärkeä juttu.
Alun puheet yleisesti miksi leikkipaikat ovat tärkeitä ym. mielestäni turhia, mutta kaikki detaljikertaus todella hyvä muistinvirkistys.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Koetan pitää koulutuksessa tasapainon eri osa-alueiden välillä. Tuo osuus ehkä koskettaa vähemmistöä. Siinä olet oikeassa, että tekniset asiat yleensä kaipaavat eniten kertausta.  

2) Helppo tapa päivittää tietoja. Webinaareja voi olla useamminkin jossa voitaisiin käydä standardit yksitellen läpi tai muita yksittäisiä asioita.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Tämä on suunnitteilla. Palaan asiaan jäsentiedotteessa. : )

3) Tempo oli melko nopea, mutta päivitykseen hyvä.
Kaikin puolin hyvä koulutus, kiitos!

4) Mukava kun tämän pystyi tekemään etänä, ei tarvinnut lähteä matkojen päähän. Yhteyskin toimi kohtuullisesti.

5) Tekipä hyvää kerrata taas!
Ihana kun voi kerrata oman työpöydän ääressä.
Uusi kirja vaikuttaa hyvältä.

6) Kuvassa sekä äänessä parantamisen varaa, muuten ok!

7-9) (kolme palautta ilman perusteluja)

Arvosana 5/5 (4 kpl)

10) Kiitos hyvästä koulutuksesta.
– Aiheet olivat hyviä, yksi mikä jäi puuttumaan oli pieniä maaleja ja jalkapallomaaleja koskevien standardien tilanne tällä hetkellä. Kentällä taitaa liikkua aika paljon epätietoisuutta asiasta.
– hyvä olisi jos kysymyksiä voisi lähettää etukäteen, esim. teiltä muistutus sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta. (Tällainen mahdollisuus mahdollisesti olikin, itse en huomannut.)
– suosittelen kuulokkeiden käyttöä riippumatta missä luentoa kuuntelee, auttoi huomattavasti seurattavuutta.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Joku toinenkin on esittänyt, että pitäisikö koulutukseen lisätä kevytrakenteiset pallopelimaalit ja vaikka myös pump-trackit (hidasvauhtiset kumpuilevat pyöräilyreitit). Nämä voisi sisältyä koulutukseen tulevaisuudessa sillä tarkoituksena on tarjota kaikki alan koulutus saman katon alta.

11) Hyvää muistinvirkistystä. Kirjaa odotellaan mielenkiinnolla.
Saisko nettisivulle jotain selventäviä kuvia uusien standardien vaatimuksiin liittyen, esim. parkour mitoituksen vaatimukset ja vaikka ulkokuntoiluväliineen harjoitustila/turva-alue jne.? 🙂

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Pyrin kirjoittamaan kaksi blogia joka viikko tosin nyt on ollut kiirettä kirjan ja meneillään olevan koulutuksen kanssa. Kiitos aihevinkistä. Saat muuten sertifioituna uuden oppikirjan heti marraskuun alussa kun se tulee painosta, joten ainakin siinä nuo asiat on selvästi.

12) Hieno päivitys / kertaus ja helppo / halpa osallistua. : )

13) (Yksi palaute ilman perusteluja)

 

Ensimmäisen päivityskoulutuswebinaarin palautetta

Perustuen omaan, vuosien pituiseen kokemukseeni tarkastajien kouluttamisesta, esitän vakaana käsityksenäni, että yhdellä kertaa ihminen voi oppia vain hyvin rajallisesti. Siksi (vähintään) vuosittainen päivityskoulutus on tarpeellinen. Ei vain muuttuvien asioiden tiedonjakokanavana, vaan tilaisuutena esittää kysymyksiä ja saada kertausta.

Ensimmäinen Safe to Play:n järjestämä VYL päivityskoulutuswebinaari pidettiin 22.10.2016. Webinaarin yhteydessä pyydettiin nimettömänä parannusehdotuksia. Ei siis varsinaisesti kiitosta markkinoinnissa käytettäväksi, vaan ihan vain koulutukseen osallistuneen näkemys siitä, miten koulutus seuraavalla kertaa voisi olla antoisampi. Tämä palaute voi auttaa myös sinua, joka ehkä harkitset, onko VYL sertifioinnin vuosimaksu mainostetun päivityskoulutuksen arvoinen!

Koulutukseen osallistui 25, joista 17 antoi palautetta. Tässä palautteet sensuroimatta kaikkien luettavaksi! : )

Vain sanallinen palaute (2 kpl)

1) Hieno ja onnistunut koulutus. Itse käytin kuulokkeita, voin suositella muillekin.

2) Webinaari toimii hyvin. Jatkossa hyvänä aiheena mm. Turvallisuusasiakirja.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Koulutuksen aikana kartoitettiin halukkuutta seurata esimerkiksi kuukausittain järjestettäviä webinaareja eri aihealueista.

Arvosana 1/5 (0 kpl)

Arvosana 2/5 (1 kpl)

3) (Yksi palaute ilman perusteluja)

Arvosana 3/5 (3 kpl)

4) Yhteys pelasi ok! mahdollisuus äänikeskusteluun olisi tosiaan hyvä.

5) Käytännön koulutus tarkastajille on mielestäni välttämätön!

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Koulutuksen aikana kartoitettiin kiinnostusta osallistua tarkastajien käytännönkertauspäivään keväällä 2017.

6) Oli aika vaikea seurata, saattaa kyllä johtua ADHD:stä.

 • Esan kommentti tähän palautteeseen: Joku kertoi käyttäneensä kuulokkeita mikä oli ollut hyvä tapa eristää toimiston häiriöt. Laitan seuraavaan kutsuun vinkin tästä!

Arvosana 4/5 (7 kpl)

7) Kiitos tehdystä työstä ja vaivasta. On mukava olla tässä ammattiporukassa. Kuvat ja videot voivat helpottaa sekä selkeyttää ja antaa lisää perspektiiviä tilanteisiin ja tapahtumiin. Esim. jo valmistetuista parkour alueista, ym.

8) Koulutus oli hyvä ja olisinkin antanut 4,5*, mutta koska se ei ollut mahdollista niin mennään neljällä. Alussa käytettiin ehkä turhaa aikaa vielä tähän “oman tilanteen ruotimiseen”, joka ei kuulu mielestäni koulutukseen. Kuitenkin vain siis sen puolikkaan tähtösen verran. Mielestäni itse koulutusosuus oli erittäin hyvä ja tuo viimeinen 45min. etenkin. Tässä viimeksi tullut kysymys noista liikuntavälineiden kahvavaatimuksista osoittaa sen, että tämän tyyppisiä tapauksia olis hyvä käydä yhdessä läpi. Kiitos sinulle tästä koulutuksesta ja tapaamisiin.

9) Koulutus oli kokonaisuudessaan ihan hyvä, mutta alussa oli mielestäni hieman liialti asian vierestä puhumista. Viimeinen 45 min oli oikein mainiota tietoa.

 • Esan kommentti kahteen edelliseen palautteeseen: Tuntui sopivalta kertoa miten S2P koulutukset ovat kehittyneet ja kertoa vähän haasteistakin matkan varrella. Mutta olette oikeassa, siihen ei kannata käyttää aikaa.

10) Web-pohjainen koulutus toimi hyvin ja oli selkeä. Chat-palvelu riittävä, online-keskustelu menee sekavaksi porukalla. Päivityskoulutus vuosittain tarpeellinen, vaikka tarkastuksia tekee kokopäiväisesti. Leikisti Turvallinen -kirjasi on myös ollut sesongin aikana käytössä, kun tulee muistikatkos tai erikoisempia tapauksia vastaan.

11) Käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä olisi voinut olla enemmän. Toki on osallistujista kiinni että minkä verran niitä kysymyksiä esitetään.

12) (Yksi palaute ilman perusteluja)

13) Kiitos, hyödyllinen ja näppärä tapa hoitaa tällaisia päivityskoulutuksia ainakin. Ensin kun hoitaa itse tuon nettipuolen kuntoon!

 • Esan kommentti kahteen edelliseen palautteeseen: Yhdellä osallistujista oli ongelmia nettiyhteyden kanssa. Tämä oli kai häneltä. Sovittiin, että hän voi halutessaan osallistua toiseen päivityskoulutukseen lokakuussa.

Arvosana 5/5 (4 kpl)

14) Koulutus oli selkeä ja koulutuksen pito tapa oli hyvä.

15) Antoisa päivityskoulutus 🙂

16) Hyvä koulutus ja halvat matkakulut… Seuraavalla kerralla otan huoltomiehet mukaan kuuntelemaan päivityksen. Pistän esityksen tykinavulla näkyviin.

17) (Yksi palaute ilman perusteluja)