Hallinnoinnin ABC, helppoa kun tietää mitä tekee!

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoaja on vastuussa turvallisuudesta. Tämän velvoitteen huolehtiminen on annettava jonkun henkilön vastuuksi. Henkilö voi olla esimerkiksi kaupungin puutarhuri tai joku hänen alaisuudessaan toimiva.

Alue- ja välinerekisteri

Hallinnoijan on välttämätöntä tietää täsmällisesti mistä asioista hän on vastuussa. Keskikokoisessakin kaupungissa leikki- ja liikunta-alueita voi olla sata, joten niiden muistaminen ulkoa ei ole mahdollista.

Alue- ja välinerekisterin voi mieltää kaksitasoisena luettelona. Ensimmäisen tason muodostaa alueet ja kunkin alueen alla on toisella tasolla siellä olevat välineet ja varusteet.

Tämä rekisteri muodostaa rungon huoltosuunnitelmalle.

Huoltosuunnitelma

Teoriassa jokaiselle leikki- ja liikunta-alueelle tehdään kolmen eri tason tarkastukset sekä näihin kuuluvat rutiinihuollot standardin EN 1176-7 mukaisesti.

Käytännössä tarkastusten ja huoltojen tarve vaihtelee suuresti. Esimerkiksi talvella ei tarvita toimintatarkastuksia lainkaan ja vähän käytetyillä alueilla ei tarvita silmämääräisiä tarkastuksia.

Lisäksi huoltosuunnitelmassa pitää olla riittävä tekninen ohjeistus, jotta henkilö, joka huollon suorittaa, tekee sen oikein, vaikka hänellä ei olisi aiempaa kokemusta.

Korjaukset

Tieto korjaustarpeesta tulee yleensä tarkastajalta mutta myös kuka tahansa alueen käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemastaan rikkoutumisesta aluekyltissä olevaan puhelinnumeroon.

Jokainen korjaustarve tulee kirjata ylös. Hallinnoija päättää mitkä niistä korjataan ja mitkä jätetään korjaamatta. Päätös korjaamatta jättämisestä on yhtä tärkeä kuin päätös korjata ja siihen liittyvä tieto siitä, että korjaus on todella suoritettu. Vastuun vuoksi on tärkeää, että peruste korjaamatta jättämiselle on selvä ja kirjallinen.

Dokumentaatio

Vapaa-ajan alueista kertyy monia dokumentteja, joiden säilyttämiselle on hyvät syyt. Heti alussa arkistoidaan aluesuunnitelma, välineiden mukana toimitetut asennusohjeet, huolto-ohjeet, takuuehdot ja käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja. Lisäksi arkistoidaan ajan kuluessa henkilövahinkoraportit, vuositarkastusraportit sekä toiminnallisen ja silmämääräisen tarkastuksen lokit.

Erillinen turvallisuusasiakirja auttaa turvallisuuden hallinnoinnin organisoimisessa. Turvallisuusasiakirja sisältää seuraavat tiedot:

  • Palvelun tarjoajan eli alueen omistajan tiedot
  • Vastuullisten henkilöiden tiedot
  • Rekisteri palveluun kuuluvista vapaa-ajan alueista
  • Aluekohtaisesti erityiset vaarat, esimerkiksi läheinen tie, vesistö, jyrkänne
  • Riskiarvio havaituista vaaroista sekä miten em. vaaroja voidaan heti tai tarvittaessa rajoittaa
  • Selvitys henkilökunnan pätevyyden ylläpidosta
  • Tarkastus ja huoltosuunnitelma
  • Tieto missä leikkikenttää koskevaa dokumentaatiota säilytetään
  • Kuvaus onnettomuustilanteessa toimimisesta; kuka kirjaa vahingon ja päättää vaaditaanko toimenpiteitä; mitkä vahingot ilmoitetaan viranomaiselle.
  • Kuka vastaa turvallisuusasiakirjan ylläpidosta

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 2.3 Dokumentaatio.