Turvahiekka ja CE merkintä

Pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE merkitä?

Jukka Lepistö, ylitarkastaja TUKESista, on antanut tietoa liittyen Safe to Play -koulutuksessa esiin nousseeseen kysymykseen siitä, pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE-merkitä. Vapaasti mukailtuna vastaus kuuluu:

”Rakennustuoteasetus vaatii, että maa-, vesi- ja tierakentamisessa käytettävän soran soveltuvuus osoitetaan CE merkillä, jonka saaminen edellyttää standardin EN 13242 mukaisia testejä. Leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekka ja -sora ei kuulu tähän kategoriaan, joten CE merkintää ei vaadita. CE merkittyä hiekkaa tai soraa saa totta kai käyttää, ja tilaaja voi jopa vaatia sitä, mutta leikki- ja liikunta-alueiden turva-alustoina käytettävän hiekan tai soran laatu voidaan osoittaa muillakin tavoin.”

Helpoimmin mitattavissa oleva turvahiekan tai -soran ominaisuus on raekoko. Standardin EN 1176-1 taulukon 4 mukaan raekoon tulee olla joko 0,2 – 2 mm tai 2 – 8 mm. Tämä jaottelu on kuitenkin koettu epätarkoituksenmukaiseksi, ja siksi kyseinen taulukko päivittyy syksyllä 2017 siten, että soveltuvan soran jaokkeen tulee vain täyttää vaatimus D60 / D10 < 3.

  • Esimerkiksi sora, jonka partikkeleista 60 % on pienempiä kuin 5 mm ja 10 % on pienempiä kuin 2 mm, täyttää kyseisen laatumäärityksen, koska 5 jaettuna 2:lla on 2,5 eli alle 3. (Lisätietoa Safe to Play -kirjan luvussa 3.3.1.2).

Vaikka laatuvaatimus näin kevenee, riskinarvioinnillisesti ja käytön kannalta tärkein turvahiekan ja -soran ominaisuusvaatimus, eli pakkautumattomuus, säilyy ennallaan ja vailla testausvaatimusta. Rakeiden geometrialle on kyllä olemassa kriteerit juuri standardissa EN 13242, mutta kyseisten kriteerien oikeiden raja-arvojen määrittäminen testaamalla veisi varmasti vuosia ja geometriavaatimus toteutuessaan epäilyksettä moninkertaistaisi turvahiekkojen ja -sorien hinnat. Niinpä tulevaisuudessakin leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekoille ja -sorille on olemassa vain ohjeelliset raekokovaatimukset.