Sähkö

Leikki- ja liikuntavälineet eivät yleensä tarvitse sähköä koska mikä tahansa moottori, joka liikuttaa käyttäjää, tekisi niistä huvipuistovälineitä, joita koskee aivan omat sääntönsä. Mutta yhä useammin välineisiin yhdistetään jotain sähköistä toiminnallisuutta tai ehkä vain valot. Jos ei mitään muuta, leikkialueella on varmasti joitain valaisimia.

Sähköturvallisuutta suunniteltaessa on huomioitava

  • rakennuksia koskevat sähköturvallisuusvaatimukset (maakaapeleiden syvyys esimerkiksi)
  • kuluttajatuotteita koskevat sähköturvallisuusvaatimukset (maadoitus ja häiriösäteily).

Siltä osin, kuin sähkökomponentti ja sen johdotus ovat matalajännitteisiä (12 V), riskiä käyttäjille ei pitäisi olla.

Erityisesti on huomioitava ilkivalta. Ilkivalta sekä rikkoo todennäköisesti kalliin komponentin, että saattaa itse ilkivallan tekijän, että muut käyttäjät, vaaraan.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.10. Sähkö.

Putoamistila

Leikkivälineissä tarkastellaan putoamistila, jossa ei saa olla kohteita, joiden päälle pudottaessa loukkaantuisi vakavasti. Putoamistilassa kohteet voivat olla joko välineen omia rakenteita, tai välineen ympäristössä olevia kohteita.

Putoamistilassa kiellettyjä kohteita koskeva perussääntö on, että kohteiden ei pidä olla sekä kovia, että teräviä. Pelkästään kovia kohteita saa olla (leikkivälineet ovat lähes aina kovia). Pelkästään teräviä kohteita saa olla (esimerkiksi leikatun pensaan oksat voisivat olla teräviä mutta eivät kovia). Leikkaamalla valmistettu reunakivi tai verkkoaidan kiinnike voisi olla sekä kova että terävä.

Välineen sisäisen putoamistilan perussäännöt ovat seuraavat: Välineen sisässä hyvin pienipinta-alaisten kohteiden päälle (esimerkiksi tolpan pää) ei saa pudota lainkaan. Kohtuullisen pienipinta-alaisen kohteen (esimerkiksi kaideputki) päälle saa pudota 60 cm. Tasolle saa pudota 100 cm.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.9. Putoamistila.

Vapaa putoamiskorkeus

Vapaa putoamiskorkeus on tiettyjen sääntöjen mukaan määritetty arvo, joka antaa vaatimuksen alustan iskunvaimennukselle sekä asettaa rajan leikkivälineen korkeudelle.

Putoamiskorkeus määritetään perusvälineissä joko seisomistasosta, istuimesta tai kiipeilyotteesta. Nimenomaisille välineille, kuten keinu, liukumäki jne. on erityissääntönsä.

Perussääntö on, että leikkivälineen putoamiskorkeus ei saa olla suurempi kuin 300 cm. Tähän on kuitenkin lukuisia poikkeuksia, esimerkiksi:

  • Kiipeilyvälineen ote saa olla jopa 400 cm korkeudessa.
  • Karusellin lattia saa olla korkeintaan 100 cm korkeudessa.
  • Pyörivän keinumisvälineen istuin saa nousta korkeintaan 200 cm korkeuteen.

Putoamiskorkeuteen ei yleensä sisällytetä kattoja, kaiteita, välineen runkorakenteita eikä tukikahvoja.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.8. Vapaa putoamiskorkeus.

Turvahiekka ja CE merkintä

Pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE merkitä?

Jukka Lepistö, ylitarkastaja TUKESista, on antanut tietoa liittyen Safe to Play -koulutuksessa esiin nousseeseen kysymykseen siitä, pitääkö leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekat ja -sorat CE-merkitä. Vapaasti mukailtuna vastaus kuuluu:

”Rakennustuoteasetus vaatii, että maa-, vesi- ja tierakentamisessa käytettävän soran soveltuvuus osoitetaan CE merkillä, jonka saaminen edellyttää standardin EN 13242 mukaisia testejä. Leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekka ja -sora ei kuulu tähän kategoriaan, joten CE merkintää ei vaadita. CE merkittyä hiekkaa tai soraa saa totta kai käyttää, ja tilaaja voi jopa vaatia sitä, mutta leikki- ja liikunta-alueiden turva-alustoina käytettävän hiekan tai soran laatu voidaan osoittaa muillakin tavoin.”

Helpoimmin mitattavissa oleva turvahiekan tai -soran ominaisuus on raekoko. Standardin EN 1176-1 taulukon 4 mukaan raekoon tulee olla joko 0,2 – 2 mm tai 2 – 8 mm. Tämä jaottelu on kuitenkin koettu epätarkoituksenmukaiseksi, ja siksi kyseinen taulukko päivittyy syksyllä 2017 siten, että soveltuvan soran jaokkeen tulee vain täyttää vaatimus D60 / D10 < 3.

  • Esimerkiksi sora, jonka partikkeleista 60 % on pienempiä kuin 5 mm ja 10 % on pienempiä kuin 2 mm, täyttää kyseisen laatumäärityksen, koska 5 jaettuna 2:lla on 2,5 eli alle 3. (Lisätietoa Safe to Play -kirjan luvussa 3.3.1.2).

Vaikka laatuvaatimus näin kevenee, riskinarvioinnillisesti ja käytön kannalta tärkein turvahiekan ja -soran ominaisuusvaatimus, eli pakkautumattomuus, säilyy ennallaan ja vailla testausvaatimusta. Rakeiden geometrialle on kyllä olemassa kriteerit juuri standardissa EN 13242, mutta kyseisten kriteerien oikeiden raja-arvojen määrittäminen testaamalla veisi varmasti vuosia ja geometriavaatimus toteutuessaan epäilyksettä moninkertaistaisi turvahiekkojen ja -sorien hinnat. Niinpä tulevaisuudessakin leikki- ja liikunta-alueiden turvahiekoille ja -sorille on olemassa vain ohjeelliset raekokovaatimukset.

Putoamiselta suojaaminen

Leikkivälineiden tasot on varustettava putoamiselta suojaavalla rakenteella, kun helppopääsyisyys ja tasokorkeus sitä vaatii.

Helppopääsyinen, yli 60 cm korkuinen taso tulee varustaa umpikaiteella. Vaikeapääsyinen, yli 100 cm korkuinen taso tulee varustaa kaideputkella ja yli 200 cm korkuinen, umpikaiteella.

Loivaan leikkielementtiin johtava aukko saa olla korkeintaan leikkielementin levyinen. Jyrkkään leikkielementtiin saa johtaa joko 50 cm levyinen vapaa aukko tai 120 cm korkuinen kaideputkella varustettu aukko. Kaideputkella varustettu aukko ei kuitenkaan saa olla leveämpi kuin jyrkkä leikkielementti, johon aukko johtaa.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.7. Putoamiselta suojaaminen.